Projekt

O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest wspólnie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS), Global Development Research Group (GDRG) oraz Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

Naszym celem jest dokładne rozpoznanie rynku edukacyjnego w zakresie międzynarodowej współpracy rozwojowej (MWR) w Polsce oraz stworzenie trwałych podstaw profesjonalnego kształcenia przyszłych kadr oraz liderów w tym zakresie. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez transfer doświadczeń modelu nordyckiego, promocję międzynarodowych inicjatyw badawczo-edukacyjnych oraz wykorzystanie doświadczeń polskiej transformacji.

Projekt będzie realizowany etapami:

  • I etap to identyfikacja obecnego stanu edukacji w zakresie MWR w Polsce;
  • II etap to badania potrzeb rynku pracy i perspektyw rozwoju MWR w Polsce oraz analiza możliwości implementacji elementów nordyckiego modelu MWR;
  • III etap to organizacja i przeprowadzenie pierwszej edycji studiów podyplomowych
    w SWPS.

Wszystkim etapom towarzyszyć będą spotkania i seminaria naukowe, międzynarodowa konferencja „Development Studies in Central and Eastern Europe”, publikacje oraz inne inicjatywy podejmowane wspólnie przez partnerów projektu.

Przystępując do realizacji projektu partnerzy zdają sobie sprawę, iż tematyka MWR jest w Polsce relatywnie nowa, a wiedza jej dotycząca jest dość ograniczona. Polska jako nowy aktor międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju stoi przed wyzwaniem zbudowania instytucji i integracji środowiska pracujących na rzecz MWR. By ten cel osiągnąć, niezbędne jest wykształcenie profesjonalnej kadry oraz budowa zaplecza merytorycznego dla działań prowadzonych w zakresie MWR.

Kolejnym wyzwaniem, które zostało zidentyfikowane przed realizacją projektu i które tkwi u podstaw szerzej zakrojonych działań – całego programu Democratic Governance for Development – jest potrzeba integracji działalności badawczej oraz edukacyjnej. Dotyczy to nie tylko MWR, ale szerszego obszaru globalnego rozwoju czy globalnych wyzwań rozwojowych.

W tym kontekście jedną z zasadniczych kwestii jest wzajemny wpływ procesów rozwojowych oraz innych procesów społecznych, w tym związanych ze sferą polityki – demokratyzacji, partycypacji, solidarności, samorządności. Doświadczenia polskiej transformacji oraz wcześniejsze, związane z ideą zmieniającej ustrój solidarności, jak również podejmowane dotychczas wyzwania rozwojowe stanowią jedną z istotnych inspiracji, z których zamierzamy skorzystać podczas realizacji projektu. Wykorzystanie doświadczeń modelu nordyckiego, szczególnie na polu łączenia badań z edukacją, będzie uzupełnione wiedzą i specyfiką doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej. W takim podejściu upatrujemy sukces eksperckiego programu kształcenia podyplomowego, który będzie bezpośrednim rezultatem projektu.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu doprowadzi do wytworzenia przestrzeni umożliwiającej realizację badań i prowadzenie kształcenia w zakresie MWR, a także ożywi debatę na temat wzajemnego wpływu procesów demokratyzacji, transformacji społeczno-gospodarczej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dodaj komentarz